تبلیغات
 هــــزار تـــویــــ دنیــــایــــ مـــــن - آی ام وری متفاوت

آی ام وری متفاوت

تازه به فامیل ما پیوسته به سبب ازدواجش

مادرشوهر جانش درصدد معرفی برمی آید

آبجی خانم ها را یک به یک معرفی میکند

با لبخند اظهار خوشبختی میکند

نوه های مونث هم به سبب مادرشان دیده میشوند

نوبت به اینجانب می رسد

اینم دختر ته تغاری

بنده خدا لبخندش خشک شد

خوشبخت گفتنش از صدتا بدبختم ،بدتر بود

با خنده می گویم :از پدر یکی و از مادر جداییم

مامان خانم مثل مادر واقعیم برام مادری کرده

عروس تازه وارد

مامانم

آبجیام

خواهرزادها

مادرشوهرجان

سایر افراد حاضر

تازه وارد را توجیه نمودند ولی تا آخر مجلس به دیده عجیبی بر ما می نگریست
تاریخ : جمعه 25 تیر 1395 | 04:36 ب.ظ | نویسنده : دختری از تبار باد | نظرات

  • paper | سی پی | هیت شا